अनुसूची – १२ आदेश पर्चाको ढाँचा

अनुसूची – १२ आदेश पर्चाको ढाँचा

(नियम १६ उपनियम (२) सग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग
आदेश पर्चाको ढाँचा
……………………………. को सूचनाले नेपाल सरकार …………………….. वादी
………………………………………………………………………… प्रतिवादी

मुद्दाः– राजस्व चुहावट ।

यसमा ………………….. (फलाना) को सूचनाले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी
…………………………………………………………………… फलाना) भएको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) का प्रतिवादी………………………………….. (फलाना) लाई यस विभाग समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउदा निजले आफ्नो वयानमा स्वीकारोक्ति/इ न्कारी जनाएको/जनाए तापनि………………………………………………………(प्रमाण, आधार) तथा यी प्रतिवादीले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरमा निजको संलग्नताका तारेखमा छोड्ने वा निज प्रतिवादीले चुहावट गरेको राजस्वको विगो, जरिवाना र सजाय समेतलाई विचार गर्दा / रु…………………(अक्षरुपी………………………………………..) नगद / ज्येथा जमानी वा बैङ्क जमानत प्रमाणीत गराई दाखिला गर्न ल्याएमा निज तोकिएको अवधिमा उपस्थित हुन नआएमा जफत गरी असुल उपर गरेमा सहमति मञ्जुर हुने शर्त गराई
धरौटी/जमानी/बैङ्क जमानत स्वीकार गरी साधारण तारेखमा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने र सो धरौटी/जमानी/बैङ्क जमानत दिन नसकेमा राजस्व चुहावट ( अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ९ बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने गरी आदेश पर्चा खडा गरिदिएँ ।

अनुसन्धान अधिकृतको
दस्तखतः–
नाम थरः–
मितिः–

इति संबत् …… साल महिना गते रोज शुभम्….