अनुसूची – १५ बैक जमानत सम्बन्धी लगतको ढाँचा

अनुसूची – १५ बैक जमानत सम्बन्धी लगतको ढाँचा

(नियम १७ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग