अनुसूची – १६ तारेख किताबको ढाँचा

अनुसूची – १६ तारेख किताबको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग