अनुसूची – १७ तारेख पर्चाको ढाँचा

अनुसूची – १७ तारेख पर्चाको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

तारेख पर्चा

राजस्व अनुसन्धान विभाग/कार्यालय / मुकाम …………………………….. बाट जारी भएको ……………………………………………………………………… नाउँको तारेख पर्चा ।

मुद्दाः– राजस्व चुहावट ।

तपाई ……………………………………………………………… (नाम, थर) लाई आगामी मिति ………………………………….. का दिन ………………. बजे यस विभाग/ ………………………………….. कार्यालय / मुकाममा उपस्थित हुन आउने गरी तारेख तोकिएको छ । तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुनुहोला ।

तारेख दिने कर्मचारीकोः–
दस्तखतः–
नाम थरः–
दर्जाः–
मितिः