अनुसूची– १८ सम्पत्ति/खाता रोक्का आदेशको ढाँचा

अनुसूची– १८ सम्पत्ति/खाता रोक्का आदेशको ढाँचा

(नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

विषयः कारोबार सम्बन्धी विवरण माग गर्ने आदेश ।
श्री ……………………………….
……………………………………………………………।

देहायका व्यक्ति विरुद्ध यस विभागमा परेको उजूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा ………………….. व्यक्ति/संस्थाको स्वामित्व/नाम/नियन्त्रण/ भोगमा रहेको देहाय बमोजिमको कारोबारको विवरण यस विभागलाई उपलब्ध गराइ दिनुहुन राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ९ बमोजिम यो आदेश दिइएको छ ।
व्यक्तिको नाम, ठेगानाः–
कारोवारको विवरणः–

अनुसन्धान अधिकृतकोः–
सहीः–
नामः–
मितिः–

बोधार्थः–
१. …………………………………………………….
२. …………………………………………………….