अनुसूची – १९ खाता/सम्पत्ति रोक्का अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची – १९ खाता/सम्पत्ति रोक्का अभिलेखको ढाँचा

(नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग