अनुसूची – २२ सरकारी वकील समक्ष निर्णयका लागि मिसिल पठाउने पत्रको ढाँचा

अनुसूची – २२ सरकारी वकील समक्ष निर्णयका लागि मिसिल पठाउने पत्रको ढाँचा

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग
मितिः–
श्री जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,
……………………………… ।
विषयः निर्णयको लागि फायल पठाइएको ।
…………………………. को सूचनाले वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी ………………………………………… भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा देहाय बमोजिमको विवरण सहितको मिसिल एवम् सबुत प्रमाण सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ को प्रयोजनार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छः–
……………………………………………….. को सूचनाले नेपाल सरकार वादी
विरुद्ध
……………जिल्ला …….. गा.वि.स।न. पा ………….. वडा नं ………………. वस्ने ……….. वर्षको ………………………………… …………… प्रतिवादी
मुद्दाः–राजस्व चुहावट ।
१. मुद्दाको संक्षिप्त विवरणः–
(क) …………………………. राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचना ।
(ख) …………………………. अभियुक्तको बयानको व्यहोरा,
(ग) ………………………… अनुसन्धान अधिकृतले गरेको आदेशको व्यहोरा,
(घ) …………………………. प्रमाण सम्बन्धी विवरण
(ङ) ……………. ………….. मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक अन्य विवरण,
२. सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाः–
३. अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट देखिएका तथ्य र निष्कर्षः–
४. अनुसन्धान अधिकृतको रायः–
५. संलग्न प्रमाणः–
मितिः                                          (अनुसन्धान अधिकृत)