अनुसूची – २३ अभियोगपत्रको ढाँचा

अनुसूची – २३ अभियोगपत्रको ढाँचा

(नियम २४ को उपनियम (४) सग सम्बन्धित)

अदालतले भर्नेः–
दर्ता नंः–
दर्ता मितिः–
श्री ……………………………. अदालतमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम दायर गरेको ।
अभियोगपत्र
२० ………. सालको नम्बरः–
…………………… को सूचनाले नेपाल सरकार ………………………….. वादी
विरुद्ध
१) ………………………………………………………………………………..
२) ……………………………………………………………………….. प्रतिवादी
३) ………………………………………………………………………………..
मुद्दाः– …………………………..
केसको व्यहोराः–
१)
२)
३)
अभियोगः–
सबुद प्रमाणः–
दसी प्रमाण तथा अपराधसँग सम्बन्धित चिज वस्तुः–
गवाहः–
देख्नेः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
सुन्नेः–
(क)
(ख)
दसीको सामान वा अपराधसँग प्रमाण लाग्ने अरु चिज वस्तुः–
(क)
(ख)
(ग)
प्रस्तुत कागज पत्रहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
यो अभियोगपत्रबाट कारबाही सुरु गर्न अदालतसँग सादर अनुरोध गरिन्छ ।
कार्यालयको छापः–

अनुसन्धान अधिकृतकोः–
दस्तखतः–
नामः–
दर्जाः–
कार्यालयः–
मितिः–
इति संबत् …….. साल…. महिना….. गते…….. रोज शुभम् ।
द्रष्टव्यः– (१) अभियोगको कुरा लेख्दा अभियोगका सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने कुरा समेत सोही सिलसिलामा खुलाई लेख्नु पर्छ ।
(२) तहकिकातबाट अभियुक्त देखिएका सबैको नाम, थर, वतन विरुद्ध खण्डमा सिलसिला नम्बर मिलाई लेख्नु पर्छ ।
(३) सबुद प्रमाण कागजको हकमा जो भएको माथिको ढाँचामा मिलाई लेख्नु पर्छ ।