अनुसूची – २० रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची – २० रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेखको ढाँचा

(नियम २१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग