अनुसूची – २५ तायदाती फारमको ढाँचा

अनुसूची – २५ तायदाती फारमको ढाँचा

(नियम ३६ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको
नामः–
पदः–
हस्ताक्षरः–
मितिः–