प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                        २०७४।६।१२

संशोधन
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४।६।२७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।