अनुसूची–१, (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि समावेशी आधार

अनुसूची–१, (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि समावेशी आधार

१. प्रदेश नं. १ को लागि :-
(क) आदिवासी जनजाति                               ४६.७९ प्रतिशत
(ख) खस आर्य                                                २७.८४ प्रतिशत
(ग) थारु                                                         ४.१५ प्रतिशत
(घ) दलित                                                      १०.०६ प्रतिशत
(ङ) मधेशी                                                      ७.५७ प्रतिशत
(च) मुस्लिम                                                   ३.५९ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएका क्षेत्रबाट ०.४४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

२. प्रदेश नं. २ को लागि :-
(क) आदिवासी जनजाति                                 ६.६१ प्रतिशत
(ख) खस आर्य                                                  ४.८९ प्रतिशत
(ग) थारु                                                          ५.२७ प्रतिशत
(घ) दलित                                                      १७.२९ प्रतिशत
(ङ) मधेशी                                                       ५४.३६ प्रतिशत
(च) मुस्लिम                                                   ११.५८ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २५.१७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट २.११ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

३. प्रदेश नं. ३ को लागि ;-
(क) आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत
(ख) खस आर्य ३७.०९ प्रतिशत
(ग) थारु १.६६ प्रतिशत
(घ) दलित ५.८४ प्रतिशत
(ङ) मधेशी १.५७ प्रतिशत
(च) मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ७.७७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट १.०० प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

४. प्रदेश नं. ४ को लागि :-
(क) आदिवासी जनजाति ४२.३७ प्रतिशत
(ख) खस आर्य ३७.२४ प्रतिशत
(ग) थारु १.७२ प्रतिशत
(घ) दलित १७.४४ प्रतिशत
(ङ) मधेशी ०.५२ प्रतिशत
(च) मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ६.०२ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.०८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

५. प्रदेश नं. ५ को लागि ;-
(क) आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत
(ख) खस आर्य २८.८४ प्रतिशत
(ग) थारु १५.१८ प्रतिशत
(घ) दलित १५.११ प्रतिशत
(ङ) मधेशी १४.३५ प्रतिशत
(च) मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ८.४७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट १.१७ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

६. प्रदेश नं. ६ को लागि :-
(क) आदिवासी जनजाति                                      १३.६३ प्रतिशत
(ख) खस आर्य                                                       ६२.२ प्रतिशत
(ग) थारु                                                                ०.५ प्रतिशत
(घ) दलित                                                              २३.२५ प्रतिशत
(ङ) मधेशी                                                              ०.२४ प्रतिशत
(च) मुस्लिम                                                           ०.१८ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १.४७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट ३२.४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश  गर्नु पर्नेछ ।

७. प्रदेश नं. ७ को लागि :-
(क) आदिवासी जनजाति                                    ३.६१ प्रतिशत
(ख) खस आर्य                                                    ६०.०२ प्रतिशत
(ग) थारु                                                             १७.२१ प्रतिशत
(घ) दलित                                                         १७.२९ प्रतिशत
(ङ) मधेशी                                                         १.६४ प्रतिशत
(च) मुस्लिम                                                       ०.२३ प्रतिशत

द्रष्टव्य :- दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ