दूरसंचार नियमावली, २०५४

दूरसंचार नियमावली, २०५४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिः                       २०५४।०७।१८

संशोधन
१. दूरसंचार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।११।१७
२. दूरसंचार (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।१२।१४
३. दूरसंचार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९।१।१२
४. दूरसंचार (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।६।१४
५. दूरसंचार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।१०।२
६. दूरसंचार (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३
दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरू बनाएको छ ।