परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यी नियमहरूको नाम “दूरसंचार नियमावली, २०५४” रहेको
छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा  :-वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले दूरसंचार ऐन, २०५३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण वा
जा“चबुझ गर्न प्राधिकरणबाट तोकिएको व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ग) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा ४९ बमोजिमको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति
निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सम्झनु
पर्छ ।