परिच्छेद – २ अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता सम्बन्धी

परिच्छेद – २ अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता सम्बन्धी

३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यताः प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि ऐनको दफा
५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक
तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको
हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।

४. अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारः अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने,
(ख) प्राधिकरणको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी गराई प्राधिकरणको
बैठकमा पेश गर्ने,
(ग) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
(घ) प्राधिकरणको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार गर्ने, गराउने,
(ङ) प्राधिकरण र नेपाल सरकार तथा अन्य संघ संस्था बीच सम्पर्क अधिकारीको
रूपमा काम गर्ने,
(च) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अन्य काम
गर्ने, गराउने ।

५. अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको अन्य शर्तः अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र
सेवाको अन्य शर्तहरू ऐन वा यस नियमावली अन्तर्गत बनाइने विनियममा तोकिए बमोजिम
हुनेछ र विनियमावली नबनेसम्म निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल
सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

६. बैठक भत्ताः अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले प्राधिकरणको प्रत्येक बैठकमा भाग लिए बापत
मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको रकम बैठक भत्ता पाउने छन् ।