परिच्छेद – ३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

७. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम
दूरसंचार सेवा संचालन गर्न चाहने नियम ८ बमोजिमको पू“जी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा
सम्बन्धी दक्षता भएका व्यक्तिले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले
प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लिखित म्याद भित्र आफूले संचालन गर्न चाहेको
दूरसंचार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना
संलग्न गरी सो सूचनामा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई अनुसूची – १ बमोजिमको
ढा“चामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २३ को
उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको
दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची – १ बमोजिमको ढा“चामा
जुनसुकै बखत प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।
(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाल
सरकारबाट अनुमतिपत्र लिई दूरसंचार सेवा संचालन गरिरहेका व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनको
लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र अनुसूची (२) बमोजिको ढाचा“मा प्राधिकरण
समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

८. अनुमतिपत्र लिन चाहिने पू“जी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षताः नियम ७
को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची – ३ मा तोकिए बमोजिमको
पूजी र प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता हुनु पर्नेछ ।

९. आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा खुलाउनु पर्ने
कुराहरूः नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम संलग्न गर्नु पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक
अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा निवेदकले अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका
कुराहरू अनिवार्य रूपले खुलाएको हुनु पर्नेछः–
(क) दूरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम,
(ख) लगानी गर्ने क्षमता,
(ग) दूरसंचार सेवाको लागि प्रयोग गरिने दूरसंचार प्रणाली, त्यसको गुणस्तर
तथा क्षमता,
(घ) दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भए सो र मुआव्जा दिनु
पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम,
(ङ) कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गर्नु पर्ने भए सम्झौताका कुराहरू,
(च) दूरसंचार सेवाको संचालन विधि,
(छ) दूरसंचार सेवा संचालन गरे वापत ग्राहकसँग लिने शुल्कको रकम,
(ज) प्राधिकरणले तोकिदिएका अन्य आवश्यक कुराहरू ।

१०. अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै
निवेदन परेमा प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातहरू जा“चबुझ गर्नेछ
र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा एकजना व्यक्ति मात्र त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य
देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसँंग वार्ताद्वारा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र
रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुसूची –४ बमोजिमको ढा“चामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा निवेदन दिने एक जना भन्दा बढी
व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले ती सबै
व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टीका सम्वन्धमा बढाबढ गर्न
सुचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोल कवोल गर्ने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम
अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिंदा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको लागि
निवेदन दिने व्यक्तिले कबूल गरेका अनुमतिपत्र दस्तुर, सो अनुमतिपत्र पहिलो पटक नविकरण
गरे बापत बुझाउने दस्तुर र अनुमतिपत्रको अवधिभर बुझाउन कबूल गरेको रोयल्टी रकम
हिसाब गर्दा सबभन्दा बढी रकम बुझाउन कबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दिईने अनुमतिपत्रको लागि कबूल गर्नु पर्ने
अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर र रोयल्टीको न्यूनतम रकम प्राधिकरणले
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम
हुनेछ ।
(५) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन परेमा
प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी
जा“चबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा निवेदन दिने व्यक्तिलाई उपनियम (१)
बमोजिम अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(६) नियम ७ को उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागिकुनै निवेदन परेमा
प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गरी निवेदकलाई अनुसूची – ५ बमोजिमको
ढा“चामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम अनुमतिपत्र दिंदा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि
प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. अनुमतिपत्र दस्तुरः (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम दिईने अनुमतिपत्रको
लागि देहाय बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर लाग्नेछः–
(क) नियम १० को उपनियम (५) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि
अनुसूची – ६ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर,
(ख) नियम १० को उपनियम (६) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि
अनुसूची – ६(क) मा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर ।
(२) यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर
एकैपटक वा प्राधिकरणले तोके बमोजिम किस्ताबन्दीको आधारमा अनुमतिपत्रको अवधि भित्र
बुझाउनु पर्नेछ ।