परिच्छेद – ४ अनुमतिपत्रको नवीकरण, संशोधन र हस्तान्तरण

परिच्छेद – ४ अनुमतिपत्रको नवीकरण, संशोधन र हस्तान्तरण

१२. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणः (१) अनुमतिपत्रको अवधी ऐनको दफा २५ को उपदफा
(१) को अधीनमा रही देहाय बमोजिमको हुनेछः–
(क) नियम १० को उपनियम (५) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि
ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम,
तर यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि प्रदान गरिएका
अनुमतिपत्रको अवधि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(ख) नियम १० को उपनियम (१), (२) र (६) बमोजिम दिइने
अनुमतिपत्रको अवधि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम ।
(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफुले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा
सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम
(१) र (२) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आपूmले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र
नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसुची
–७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु
पर्नेछ ।
(३) कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र
अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको

लागि अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण
मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई
निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको म्याद भित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले
अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवकिरण गरिने छैन ।

१३. अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्न सकिनेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित
कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा सो संशोधन गर्नु परेको कारण खुलाई अनुसूची – ८
बमोजिमको ढा“चामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा
आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा अनुमतिपत्रमा संशोधनको लागि दिईएको
कारण मनासिव र उचित देखिएमा अनुमतिपत्रमा मूलभुत कुरा फरक नपर्ने भएमा पन्ध्र
हजार रूपैंया“ दस्तुर लिई अनुमतिपत्रमा संशोधन गरिदिनु पर्नेछ ।

१४. अनुमतिपत्रको विक्री वा हस्तान्तरणः (१) ऐनको दफा २७ बमोजिम अनुमतिपत्र विक्री वा
अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन दिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी
शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि अनुसूची – ९ बमोजिमको ढा“चामा
प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा
आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक
देखिएमा प्राधिकरणले त्यसरी निवेदन दिने व्यक्तिहरूसँग थप विवरण वा जानकारी माग गर्न
सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा
उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको थप जानकारी वा विवरण समेतवाट अनुमतिपत्र विक्री
वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले निवेदकहरूसँग
अनुमतिपत्र दस्तुरको पा“च प्रतिशतले हुने रकम लिई अनुमतिपत्र विक्री वा अन्य तवरले हक
हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिनु