परिच्छेद–५ अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू

परिच्छेद–५ अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू

 

१५. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरूः (१) ऐन वा यस नियमावलीमा
उल्लिखित शर्तहरूको अतिरिक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका शर्तहरू पालन गर्नु
पर्नेछः–
(क) प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिएको गुणस्तर अनुसारको दूरसंचार
सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गरी ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा
उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
(ख) प्राधिकरणले समय समयमा तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप
दूरसंचार सेवा संचालन गर्नु पर्ने ।
(ग) एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको दूरसंचार सम्बन्धी
यन्त्र तथा उपकरण अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सहमति बेगर
प्रयोग गर्न नहुने ।
(घ) बिजुलीको पोलबाट सकभर दूरसंचार लाइन वितरण नगर्ने र
बितरण गर्नु पर्ने भएमा पनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई
बिजुलीबाट सुरक्षित हुने किसिमले मात्र बितरण गर्ने ।
(ङ) ……………..
(च) ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा बितरण गर्दा ग्राहकस“ग गरिएको सम्झौता
अनुरूप दूरसंचार सेवा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
(छ) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुने दूरसंचार सेवाको लागि अनुमतिपत्रमा
तोकिएको फ्रिक्वेन्सी मात्र प्रयोग गरी दूरसंचार सेवा संचालन गर्नु
पर्ने ।

(ज) ग्राहकलाई उपलव्ध गराएको दूरसंचार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा
प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने ।
(झ) ग्राहकहरूको सुविधा तथा जानकारीको लागि टेलिफोन डाइरेक्ट्री
लगायत दूरसंचार सम्वन्धी अन्य सामाग्री प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
(ञ) अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार संघ (आई.टि.यू.) ले दूरसंचार सेवा संचालन
सम्बन्धमा तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप हुने गरी दूरसंचार
सेवा संचालन गर्नु पर्ने ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा
संचालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरू अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।