परिच्छेद–६ निरीक्षण, प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन

परिच्छेद–६ निरीक्षण, प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन

१६. निरीक्षण वा जा“चबुझ गराउन सक्नेः प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिले गरेको काम कारवाही वा निजले उपलव्ध गराएको दूरसंचार सेवाको सम्बन्धमा
निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ ।

१७. निरीक्षण वा जा“चबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः ऐन वा यस नियमावली बमोजिम
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारवाही वा निजले उपलव्ध गराएको दूरसंचार
सेवाको सम्बन्धमा निरीक्षण वा जा“चबुझ गर्दा प्राधिकरणले कुनै विषय किटान गरी निरीक्षण
वा जा“चबुझ गर्न आदेश दिएकोमा बाहेक निरीक्षकले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही
देहायका बिषयमा निरीक्षण वा जा“चबुझ गर्नु पर्नेछः–
(क) प्राधिकरणले निर्धारण गरेको गुणस्तर बमोजिमको दूरसंचार सम्बन्धी यन्त्र तथा
उपकरण प्रयोग गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा संचालन गरेको छ छैन,
(ख) प्राधिकरणले तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप दूरसंचार सेवा संचालन भएको छ छैन,
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भए बमोजिमको सेवा शुल्क
उठाएको छ छैन,
(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट ऐन वा यस नियमावली बमोजिम पालन गर्नु पर्ने शर्त
अनुरूपको काम कारवाही भएको छ छैन ।

१८. निरीक्षकको अधिकारः नियम १७ बमोजिम निरीक्षण वा जा“चबुझको सिलसिलामा
निरीक्षकलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ :–
(क) दूरसंचार प्रणाली प्रयोग गरिएको ठा“उमा प्रवेश गर्न,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग कुनै विवरण वा जानकारी माग गर्न,
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलव्ध गराएको दूरसंचार सेवा तथा
त्यस्तो सेवा संचालन गर्दा प्रयोग भएका दूरसंचार प्रणालीको गुणस्तर जाँच गर्न,
(घ) दूरसंचार सेवा संचालनमा संलग्न जुनसुकै व्यक्तिसँग वयान लिन,
(ङ) निरीक्षण वा जा“चबुझ गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दूरसंचार सेवा
संचालन सम्बन्धमा तत्काल कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखिएमा सो दिन,
(च) निरीक्षण वा जा“चबुझ सम्बन्धमा आवश्यक अन्य काम गर्न ।
१८क.प्राधिकरणलाई जानकारी दिनु पर्नेः निरीक्षकले नियम १८ को खण्ड (ङ) बमोजिम
अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई कुनै आदेश दिएको भए त्यसको जानकारी तीन दिन भित्र
प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।

१९. निरीक्षकको आदेश पालन गर्नु पर्नेः (१) निरीक्षकले नियम १७ बमोजिम निरीक्षण वा
जा“चबुझको सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई कुनै आदेश दिएकोमा सो आदेश
बमोजिमको काम गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझने व्यक्तिले
तीस दिन भित्र प्राधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र सो उजुरीका सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट
भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम निरीक्षण वा जा“चबुझ गरिसकेपछि
निरीक्षकले निरीक्षण वा जा“चबुझ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन दश दिनभित्र प्राधिकरण
समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवदेनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त
देहायका कुराहरू खुलाएको हुनु पर्नेछ :–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारवाही वा निजले उपलव्ध
गराएको दूरसंचार सेवा सम्बन्धमा निरीक्षण वा जा“चबुझ गरिएको विषय,
(ख) निरीक्षण वा जा“चबुझको सिलसिलामा कुनै प्राविधिक जा“च गरेको
भए कुन दूरसंचार प्रणालीको जा“च गरिएको हो सो विषय,
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम पालन
गर्नु पर्ने शर्तहरू पालन गरे नगरेको छुट्टा छुट्टै विवरण,
(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै शर्त पालन नगरेको भए के कति
कारणले पालन नगरेको हो सो विषय,
(ङ) निरीक्षण वा जा“चबुझको सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई
तत्काल कुनै काम गर्न आदेश दिएको भए सो आदेश दिएको विषय र
सो दिनाको कारण ।

२१. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेः (१) नियम २० बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले
सो सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा थप जानकारी लिनु पर्ने
देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विवरण वा कागजात पेश गर्न
आदेश दिन, आफु समक्ष उपस्थित गराई बयान लिन वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले
गरेको काम कारवाही वा निजले उपलव्ध गराएको दूरसंचार सेवाको सम्बन्धमा अनुमतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिलाई कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखेमा सो अनुरूप काम गर्न मनासिब माफिकको
समय दिनेछ र त्यसरी दिइएको आदेश अनुरूप यथासमयमा काम गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।