परिच्छेद–७ दूरसंचार सम्वन्धी विवाद र त्यसको समाधान

परिच्छेद–७ दूरसंचार सम्वन्धी विवाद र त्यसको समाधान

२२. प्राधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्नेः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बीच वा अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्ति र ग्राहक बीच दूरसंचार सेवा सम्बन्धमा कुनै विवाद परेमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले
त्यसको कारण समेत खुलाई प्राधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

२३. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बीच विवाद परेमा गर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बीच
दूरसंचार सेवा सम्बन्धमा विवाद परी नियम २२ बमोजिम प्राधिकरण समक्ष उजुरी परेमा
प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई झिकाई आपसी छलफलबाट
विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आपसी छलफलबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा
प्राधिकरणले सो प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको एक एक जना प्रतिनिधिहरू
र प्राधिकरणको एक जना प्रतिनिधि रहेको एक मध्यस्थ नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त मध्यस्थले विवादको समाधान गर्नको लागि
आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त मध्यस्थले पन्ध्र दिन भित्र विवादको समाधान
सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिहरूलाई मान्य हुनेछ ।

२४. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहक बीच विवाद परेमा गर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र
ग्राहक बीच दूरसंचार सेवा सम्बन्धमा विवाद परी नियम २२ बमोजिम प्राधिकरण समक्ष
उजुरी परेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहकलाई झिकाई दुबै
पक्षसँग छलफल गरी विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आपसी छलफलबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा
प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा ग्राहकलाई उपयुक्त सम्झेको कुनै आदेश
दिन सक्नेछ र सो आदेश अनुरूपको काम गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा
ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।