परिच्छेद–८ विविध

परिच्छेद–८ विविध

२५. ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा संचालन गर्नु पर्नेः नियम १० को उपनियम
(१) र (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कूल लगानीको पन्ध्र प्रतिशत ग्रामीण
क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनमा लगाउनु पर्नेछ ।

२६. रोयल्टी बुझाउनु पर्नेः (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिले आफुले गरेको बार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष
रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत
अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक
दूरसंचार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई
जनाउँछ ।

२७. पुनरावेदन समितिः (१) ऐनको दफा ४८ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय
बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एक पुनरावेदन समिति रहनेछः–
(क) पुनरावेदन अदालतको बहालवाला न्यायाधिश वा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृत –अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा
सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत –सदस्य
(ग) कानूनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका अधिकृत
कर्मचारीहरूमध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –सदस्य
(२) मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले पुनरावेदन समितिको सचिव भई काम
गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य
व्यवस्था सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२८. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको
मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित
भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा
समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सचिवले अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गराई
अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ ।
(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

२९. रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बा“डफा“ड गर्ने तरिका र कार्यविधिः (१) समितिले
अन्यर्राष्ट्रिय दूरसंचार संघ (आइ.टि.यू.) ले बा“डफा“ड गरेको फ्रिक्वेन्सीको अधीनमा रही
विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको निर्धारण तथा बा“डफा“ड गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले निर्धारण तथा बा“डफा“ड गरेको फ्रिक्वेन्सीको
अधीनमा रही दूरसंचार सेवाको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी तोक्ने तथा वितरण गर्ने काम
प्राधिकरणले गर्नेछ ।

३०. फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा शर्त तोक्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा सञ्चालन
गर्ने सम्बन्धमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू प्राधिकरणले तोकिदिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको शर्त अनुरूप अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले
फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरे नगरेको सम्वन्धमा जा“चबुझ वा अनुगमन गर्ने अधिकार
प्राधिकरणलाई हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम फ्रिक्वेन्सीको जा“चबुझ वा अनुगमन गर्दा अनुमतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिले शर्त अनुरूप फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरेको नदेखिएमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिलाई मनासिव समय दिई शर्त अनुसार फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न मौका दिनेछ ।
त्यसरी दिइएको समय भित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शर्त अनुरूप फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग
नगरेमा प्राधिकरणले निजले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

३१. दस्तुर बुभाउनु पर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा
फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा समितिले तोकिदिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दस्तुर प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु
पर्नेछ ।

३२. रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वय गर्ने कामः समितिले तय
गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वय सम्बन्धी नीति अनुरूप
समन्वय गर्ने काम मन्त्रालयको हुनेछ ।

३३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त
भएको तीन महिना भित्र आफुले संचालन गरेको दूरसंचार सेवाको विवरण र आफ्नो आय
व्ययको विवरण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गर्न लगाई प्राधिकरण समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ ।

३४. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलव्ध गराएको
दूरसंचार सेवा सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक रूपमा तयार गरी राख्नु पर्नेछ र निरीक्षकले
आÏ नो निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उक्त विवरण हेर्न चाहेमा देखाउनु पर्नेछ ।

३४क.आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कुराहरूः प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कुराहरू
प्राधिकरणले बनाएको तत्सम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३४ख. प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुप तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा शर्त :- प्राधिकरणको
संगठनात्मक स्वरुप तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुबिधा
तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिई प्राधिकरणले बनाएको विनियममा
व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३४ग. प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम :- प्राधिकरणले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कार्य
सञ्चालन गर्नको लागि बनाएको वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रालयको सहमति लिई स्वीकृत गर्नु
पर्नेछ ।

३५. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिशमा
अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

३६. खारेजी र बचाउः (१) देहायका नियमहरू खारेज गरिएका छन्ः–
(क) स्थानीय टेलिफोन नियमावली, २०२२
(ख) टेलिफोन कम्यूनिकेशन (अन्तरदेशिय) नियमावली, २०२३
(ग) टेलिकम्यूनिकेशन (अन्तर्राष्ट्रिय) नियमावली, २०२४ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका नियमावलीहरू बमोजिम भए गरेका काम
कारवाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिने छन् ।