अनुसूची–२ अनुमतिपत्र लिनको लागि दिइने निवेदनपत्र

अनुसूची–२ अनुमतिपत्र लिनको लागि दिइने निवेदनपत्र

(नियम ७ को उपनियम (३) स“ग सम्बन्धित)

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
………………………………… ।
नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी दूरसंचार सेवा संचालन गरिहेकोमा दूरसंचार ऐन,
२०५३ तथा दूरसंचार नियमावली, २०५४ वमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भएकोले देहायका
विवरणहरू खुलाई दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन निवेदन गर्दछु ।
१. अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिकोः–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
स्थायीः
अस्थायीः
२. संचालन गरेको दूरसंचार सेवाको,–
(क) किसिमः
(ख) संचालन गरेको मितिः
३. दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा लागेको,:–
(क) प्रस्तावित लगानीः
(ख) लगानीको श्रोतः
४. दूरसंचार प्रणालीको, –
(क) निर्माताः
(ख) आयात गरिएको मुलुकः
(ग) गुणस्तरः
५. प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीः–
६. दूरसंचार सेवा संचालन गरेवापत हुने वार्षिक अनुमानित नाफा÷नोक्सान आदिको विवरणः
(क) अनुमानित संचालन खर्चः
(ख) अनुमानित आयः
(ग) नाफा /नोक्सानको हिसाबः
(घ) महशुल दरः
७. निवेदन साथ संलग्न कागजातहरूः
(क) पहिला पाएको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिः
(ख) आवश्यक अन्य कागजातः
निवेदकको,–
संगठित संस्थाको छाप :                                                                                – सही :-
नामः–
ठेगानाः–
मितिः–