अनुसूची – ३ अनुमतिपत्र लिन चाहिने पुँजी, प्राविधिक निपुर्णता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता

अनुसूची – ३ अनुमतिपत्र लिन चाहिने पुँजी, प्राविधिक निपुर्णता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता

(नियम ८ सँग सम्बन्धित)

दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा दूरसंचार नियमावली, २०५४ को
नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिसँग
देहाय बमोजिमको पूँजी र दूरसंचार सम्बन्धी देहाय बमोजिमको प्राविधिक निपुर्णता तथा पेशा
सम्बन्धी दक्षता हुनु पर्नेछः–
(अ) आवश्यक पर्ने कुल पूँजी ९ल्भत ध्यचतज०ः
१. नेपाल ………. भर स्थानीय टेलिफोन सेवा संचालन गर्नका लागि दुई अरब
रूपैयाँ,
२. नेपाल ………. भर सेलुलर टेलिफोन सेवा संचालन गर्नको लागि पचास करोड
रूपैयाँ,
३. अन्तर्देशीय ट्रंक सेवा संचालन गर्नको लागि पचास करोड रूपैयाँ,
४. अन्तर्देशीय ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक सेवा संचालन गर्नको लागि पचहत्तर करोड
रूपैयाँ,
५. माथि उल्लिखित एकभन्दा बढी दूरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि एउटै
अनुमतिपत्र लिने भएमा दुई अरब रूपैयाँ,
६. अन्य दूरसंचार सेवा संचालन गर्न तथा कुनै खास स्थानमा दूरसंचार सेवा संचालन
गर्नको लागि लिने अनुमतिपत्रको लागि लाग्ने पूजी प्राधिकरणले तोक्नेछ ।
(आ) प्राविधिक निपुर्णता र पेशा सम्बन्धी दक्षताः
१. स्थानीय टेलिफोन सेवा संचालन गर्नको लागि कम्तीमा तीन वर्ष स्थानीय टेलिफोन
सेवा संचालन गरेको,