अनुसूची–४ दूरसंचार सेवा संचालन गर्न दिइने अनुमतिपत्र

अनुसूची–४ दूरसंचार सेवा संचालन गर्न दिइने अनुमतिपत्र

(नियम १० को उपनियम (१), (२) र (५) सँग सम्बन्धित)

श्री…………………….
……………………….।
तपाईलाई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (१) र (२) तथा दूरसंचार
नियमावली, २०५४ को नियम १० को उपनियम (१), (२) र (५) वमोजिम देहायको दूरसंचार सेवा
संचालन गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्तिको ट्ठ–
(क) नाम :-
(ख) ठेगाना :-
स्थायी :-
अस्थायी :-
२. अनुमतिपत्र दिइएको दूरसंचारको किसिम :-
३. दूरसंचार सेवा सम्बन्धमा :-
(क) काम संचालन गर्नु पर्ने मिति :-
(ख) काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :-
४. दूरसंचार प्रणालीको :-–
(क) निर्माता :-
(ख) आयात गरिने मुलुक :-
(ग) गुणस्तर :-
५. प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी :-
६. ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउने मिति :-
७. फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक रकम :-
८. दूरसंचार सेवा संचालन गरिने क्षेत्र :-
(क) जिल्ला : (ख) गा.वि.स./न.पा. (ग) वडा नं.
९. दूरसंचार सेवा विकास, विस्तार र संचालन गर्नु पर्ने ग्रामीण क्षेत्र :-
(क) जिल्ला : (ख) गा.वि.स./न.पा. (ग) वडा नंः–
१०. अनुमतिपत्र नम्बर :-
११. अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधि :-
१२. अनुमतिपत्र नवीकरण गरे वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक दस्तुर :-
१३. नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वार्षिक रोयल्टीको रकम :-
१४. ग्रामिण क्षेत्रको दूरसंचार विकासको लागि वार्षिक रूपमा प्राधिकरणलाई रकम बुझाउनु पर्ने
भए सो रकम :-
१५. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा वा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा पालन गर्नु
पर्ने शर्तहरू :

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
कार्यालयको छाप :                                                                 अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको :–
सही :
नाम :
पद :
कार्यालयः
मिति :