अनुसूची–५ दूरसंचार सेवा संचालन गर्न दिइने अनुमतिपत्र

अनुसूची–५ दूरसंचार सेवा संचालन गर्न दिइने अनुमतिपत्र

(नियम १० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

श्री…………………….
……………………….।
तपाईलाई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (३) तथा दूरसंचार नियमावली,
२०५४ को नियम १० को उपनियम (६) वमोजिम देहायको दूरसंचार सेवा संचालन गर्न यो
अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्तिको :–
(क) नाम :(ख) ठेगाना :
स्थायी :
अस्थायी :
२. अनुमतिपत्र दिइएको दूरसंचारको किसिम :३. दूरसंचार प्रणालीको ः
(क) निर्माता :
(ख) आयात गरिने मुलुक :
(ग) गुणस्तर :
४. प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी :
५. फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक रकम :
६. दूरसंचार सेवा संचालन गरिने क्षेत्र :
७. अनुमतिपत्र नम्बर :
८. अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधि :
९. अनुमतिपत्र नवीकरण गरे वापत बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर :
१०. नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वार्षिक रोयल्टी रकम:
११. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा वा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा पालन गर्नु
पर्ने शर्तहरू :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
कार्यालयको छाप :                                                                   अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको :–
सही :
नाम :
पद :
कार्यालयः–
मिति :