अनुसूची–१ अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनपत्र

अनुसूची–१ अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनपत्र

(नियम ७ को उपनियम (१) र (२) स“ग सम्बन्धित)

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
………………………………… ।
देहायको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि निम्न विवरणहरू खुलाई यो
निवेदन गरेको छु ।
१. अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिको :-
(क) नाम :-
(ख) ठेगाना :-
स्थायी :-
अस्थायी :-
२. दूरसंचार सेवाको किसिम :-
३. दूरसंचार सेवा संचालन गर्न लाग्ने :-
(क) अनुमानित पूँजी :-
(ख) प्रस्तावित लगानी :-
(ग) लगानीको श्रोत :-
४. दूरसंचार सेवा सम्वन्धमा :-
(क) काम शुरु गर्ने मिति :-
(ख) काम सम्पन्न गर्ने मिति :-
(ग) सेवाको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण :-
(घ) नेटवर्क विस्तार :-
(ङ) नेटवर्कमा प्रयोग गरिने प्रविधिको विवरण :-
(च) प्रदान गरिने सेवाको स्तर :-
५. दूरसंचार प्रणालीको :–
(क) निर्माता :-
(ख) आयात गरिने मुलुक :-
(ग) गुणस्तर :-
६. प्रयोग गर्न चाहेको फ्रिक्वेन्सी :-
७. ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउन सकिने मिति :-
८. दूरसंचार सेवा संचालन गरिने क्षेत्र :-
(क) जिल्ला (ख) न.पा./गा.वि.स. (ग) वडा नंः–
९. दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा हुने वार्षिक अनुमानित नाफा÷नोक्सान आदिको विवरण :-
(क) अनुमानित संचालन खर्चः
(ख) अनुमानित आयः
(ग) नाफा नोक्सानको हिसावः
(घ) महसुल दरः
१०. निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू :-
(क) अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति भए नागरिकताको प्रतिलिपि
(ख) अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति संगठित संस्था भए सो संस्थाको नाम र सो संस्थाको
कानूनी स्थिति देखिने कागजात
(ग) प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता सम्बन्धी कागजात
(घ) आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजना
(ङ) प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा वा नेपाल सरकारले ऐन वमोजिम नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिए वमोजिमका कुराहरू ।
संगठित संस्थाको छाप :- निवेदकको,–
सही :-
नाम :-
ठेगाना :-
मिति :-