अनुसूची – ६(क) अनुमतिपत्र वापत लाग्ने दस्तुर

अनुसूची – ६(क) अनुमतिपत्र वापत लाग्ने दस्तुर

(नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

दूरसंचार नियमावली, २०५४ को नियम १० को उपनियम (६) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको लागि देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः–
सि.नं. दूरसंचार सेवाको किसिम                                                           दस्तुर
१. इन्टर्नेट (इ–मेल सहित)                                                                     रु. १,००,०००।–
२. याक्स मेल                                                                                           रु. ४०,०००।–
३. ख्क्ब्त् प्रयोगकर्ता                                                                               रु. १,००,०००।–
४. स्थानीय डाटा नेटवर्क (व्यापारिक प्रयोगको लागि)                         रु. १५,००,०००।–
५. स्थानीय टेलिफोन सेवा                                                                     रु. ५,००,००,०००।–
६. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा                                                          रु. ३,५०,००,०००।–
७. अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा                                                         रु. ६,२५,००,०००।–
८. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा                                                                   रु. ५,००,०००।–
९. अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा                                                               रु. २६,००,०००।–
१०. टेलेक्स सेवा                                                                                       रु. ३१,००,०००।–
११. लिज सर्किट सेवा                                                                              रु. १५,५०,०००।–
१२. याक्सिमिली (टेली याक्स) सेवा                                                     रु. ३,००,०००।–
१३. प्याकेज स्वीचिङ्ग डाटा सेवा                                                           रु. ३,००,०००।–
१४. अन्य दूरसंचार सेवाको लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको रकम ।