अनुसूची–८ अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नको लागि दिइने निवेदनपत्र

अनुसूची–८ अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नको लागि दिइने निवेदनपत्र

(नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
……………………………….।
मैले त्यस प्राधिकरणबाट मिति…………………… मा पाएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित देहाय
कुराहरूमा देहाय वमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी
निवेदन गरेको छु ।
१. अनुमतिपत्रमा भएका कुराहरू :-
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
२. संशोधन गर्न खोजिएका कुराहरू र सो संशोधन गर्नु पर्नाको कारण :-
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
संगठित संस्थाको छाप                                                            निवेदकको,–
सही :-
नाम :-
मिति :-