अनुसूची–९ अनुमतिपत्रको विक्री वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदनपत्र

अनुसूची–९ अनुमतिपत्रको विक्री वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदनपत्र

(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
………………………………. ।
मैले त्यस प्राधिकरणबाट मिति………………….मा पाएको अनुमतिपत्र ………. कारणले
……… ….जिल्ला……….गा.वि.स./न.पा……………….वडा नं…….बस्ने …… वर्ष …….को श्री
…………………. लाई विक्री/अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न चाहेकोले स्वीकृति पाउन सादर
अनुरोध गर्दछु ।
संगठित संस्थाको छाप :- अनुमतिपत्र विक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहने व्यक्तिकोः–
सही :-
नाम :-
ठेगाना :-
मिति :-
उपरोक्त लेखिए वमोजिम ………………….. ले मलाई ……………………. दूरसंचार सेवा
संचालन गर्ने अनुमतिपत्र विक्री/अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको र सो अनुमतिपत्र मैले
किन्न÷अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहेकोले सो अनुमतिपत्र मेरो नाममा विक्री ÷अन्य
तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन स्वीकृति पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।
संगठित संस्थाको छाप :                                अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरि लिन चाहने व्यक्तिकोः

सही :-
नाम :-
ठेगाना :-
मिति :-
निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू:–
(क) अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि ।
(ख) अनुमतिपत्र लिन दिन चाहने व्यक्ति भए नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(ग) अनुमतिपत्र विक्री वा हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेको कारण सम्बन्धी विस्तृत विवरण ।
(घ) अनुमतिपत्र लिन दिन चाहने व्यक्तिहरू बीच आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज ।
(ङ) अनुमतिपत्र विक्री गर्ने वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्तिले दूरसंचार सेवा
संचालन गर्न छुट्टयाएको पूँजी, निजको प्राविधिक निपुणता र पेशा सम्बन्धी दक्षता ।
(च) अनुमतिपत्र किन्ने वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिको दूरसंचार सेवा
संचालन सम्बन्धी कार्य संचालन योजना ।
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।