अनुसूची – ७ अनुमतिपत्र नवीकरण गरे वापत लाग्ने दस्तुर

अनुसूची – ७ अनुमतिपत्र नवीकरण गरे वापत लाग्ने दस्तुर

(नियम १२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

दूरसंचार नियमावली, २०५४ को नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र नविकरण गर्नको लागि देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः–
सि.नं.     दूरसंचार सेवाको किसिम                                                       दस्तुर
१. इन्टर्नेट (इ–मेल सहित)                                                              रु. २,७०,०००।–
तर शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूको आन्तरिक प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको
सिफारिशमा सञ्चालन गरिने ईन्टरनेट (ईमेल सहित) र काठमाण्डौ उपत्यका र
उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका गा.वि.स.हरू बाहेकका
गा.वि.स.हरूमा सञ्चालन गरिने इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवाको लागि रु. ९०।– अनुमतिपत्र
नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।
२. इ–मेल                                                                         रु. १,८०,०००।–
३. अडियो टेक्ष्ट/भ्वाइस मेल                                          रु. १,८०,०००।–
४. भिडियो टेक्ष्ट                                                               रु. १,८०,०००।–
५. फ्याक्स                                                                          रु. १,८०,०००।–
६. VSAT
(क) …………………….
(ख) VSAT  प्रयोगकर्ता                                                    रु. २,२५,०००।–
तर शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूको आन्तरिक प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको
सिफारिसमा ख्क्ब्त् प्रयोगकर्ता र काठमाडौ उपत्यका र उपमहानगरपालिका,
नगरपालिकासँग सिमाना जोडीएका गा.वि.स.हरू बाहेकका गा.वि.स.हरूमा स्थापना गरिने
VSAT प्रयोगकर्ता लाई ख्क्ब्त् सेवाको लागि रु. ९०।– अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर
लाग्नेछ ।
७. अडियो कन्फरेन्सीङ्ग                                                  रु. ४५,०००।–
८. पे – फोन (PAy phone)                                            रु. २७,००,०००।–
९. प्रि – पेड कलिङ्ग कार्ड ( pre-paid calling)            रु. २७,००,०००।–
१०. नेटवर्क सेवा रु. २२,५०,०००।–
११. रेडियो पेजिङ्ग नेटवर्क
(क) नेपाल ……… भरी                                                        रु. ११,२५,०००।–
(ख) पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) रु. ४,५०,०००।–
(ग) काठमाडौं उपत्यका                                                        रु. ४,५०,०००।–
(घ) पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र                                              रु. २,७०,०००।–
(ङ) मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र  रु. १,८०,०००।–
(च) कुनै निश्चित गा.वि.स.मा मात्र संचालन गर्ने भए          रु. ६७,५००।–
१२. ट्रंक मोवाइल रेडियो
(क) काठमाडौं उपत्यकामा                                                     रु. ४,५०,०००।–
(ख) पोखरा र विराटनगर उपमहानगरपालिका तथा विरगञ्ज, भैरहवा, भरतपुर र
नेपालगञ्ज नगरपालिकामा                                                   रु. २,२५,०००।–
(ग) अन्य क्षेत्रमा                                                                      रु. १,१२,५००।–
१३. स्थानीय टेलिफोन सेवा                                                     रु. ४,५०,००,०००।–
१४. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा                                         रु. ३,१५,००,०००।–
१५. अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा                                       रु. ५,६२,५०,०००।–
१६. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा                                                रु. ४,५०,०००।–
१७. अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा                                              रु. २३,४०,०००।–
१८. टेलेक्स सेवा                                                                        रु. २७,९०,०००।–
१९. लिज सर्किट सेवा                                                                रु. १३,९५,०००।–
२०. याक्सिमिली (टेली याक्स) सेवा                                         रु. २,७०,०००।–
२१. प्याकेज स्वीचिङ्ग डाटा सेवा                                             रु. २,७०,०००।–
२१क. ग्लोवल मोवाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सिष्टम (Global Mobile Personal
Communication System)                                                 
रु. १४,००,०००।–
२१ख. निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने तार रहित टेलिसंचारमा आधारित  Limited Mobility  सेवा
(क) काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको एरिया कोडभित्र           रु.५४,००,०००।–

(ख) मोरङ्ग, सुनसरी, धनुषा, चितवन, पर्सा, रूपन्देही, कास्की, बांके र कैलाली प्रत्येक
जिल्ला (आफ्नै एरिया कोड भित्र) को लागि प्रति जिल्ला                                      रु. २,७०,०००।–
(ग) खण्ड (क) र (ख) वाहेकका अन्य जिल्ला (आफ्नै एरिया कोड भित्र) को लागि प्रति
जिल्ला      रु. २,२५,०००।–
२२. अन्य दूरसंचार सेवाको लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको रकम ।
भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग सेवाको लागि              रु. १,३५,०००।–