भाग १० क – पञ्चायतका वर्गीय संगठनहरु

भाग १० क – पञ्चायतका वर्गीय संगठनहरु

६७क. वर्गीय संगठनहरुको व्यवस्थाः (१) व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विभिन्न वर्गको हितमा सामञ्जस्यल्याई एउटा प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषणरहित समाजको सृजना गरी जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्ने पञ्चायत प्रणालीको उद्देश्य अनुरुप विभिन्न वर्गको संगठित शक्तिलाई एकत्रित गरी राष्ट्रनिर्माणको काममा लगाउन र स्थानीय पञ्चायतहरुलाई जनपरिचालनमा सघाउ पुर्‍याउन देहायबमोजिम वर्गीय संगठनहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछः–

(क) नेपाल महिला संगठन ;

(ख) नेपाल किसाल संगठन ;

(ग) नेपाल युवक संगठन ;

(घ) नेपाल प्रौढ संगठन ;

(ङ) नेपाल मजदूर संगठन ; र

(च) नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन ।

(२) यो धारा प्रारम्भ भएपछि हुने पञ्चायतको कुनै पनि तहको निर्वाचनका निमित्त उम्मेदवारहुने व्यक्ति उपधारा (१) बमोजिमको कुनै वर्गीय संगठनको सदस्य रहन अनिवार्य हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम वर्गीय संगठनको स्थापना गाउँ वा नगर, जिल्ला, अञ्चल रकेन्द्रीय स्तरमा समेत संगठन रहने गरी तिनीहरुको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।