अनुसूची–४घ. दर्ता किताब

अनुसूची–४घ. दर्ता किताब

(नियम ४ख. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
दर्ता किताब

औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को अधीनमा रही पैठारी गर्न
देहायको औषधि देहाय बमोजिम दर्ता गरिएको छ :–