Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसू्ची–४ङ औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र

(नियम ४ख. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
औषधि व्यवस्था विभाग

औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र

 

पै.द. प्रमाणपत्र नं.

औषधि ऐन, २०३५ को दफा ८क. को उपदफा (२) र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८
को नियम ४ख. को उपनियम (३) बमोजिम देहायको विवरण खोली औषधि पैठारी दर्ता
प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. औषधिको :–
(क) नाम :–
(ख) प्रणाली :–
(ग) समूह र उपसमूह :–
(घ) बनावट :–
(ङ) सक्रिय तत्व र परिमाण (प्रति एकाई) :–
(च) म्याद नाघ्ने अवधि :–

२. उत्पादनकर्ताको :–
(क) नाम :–
(ख) ठेगाना र देश :–

३. पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र बापत बुझि लिएको दस्तुर रु. :–

४. प्रमाणपत्रको म्याद ,–
पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र पाउनेको :–
नाम र थर ………………
ठेगाना ……………………
प्रमाणपत्र बुझिलिने व्यक्तिको :–
सही ……………………

प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको :–
सही …………………….
नाम र थर ……………..
दर्जा …………………….
मिति ……………………

द्रष्टव्य : विभागमा पेश गरेको प्रोडक्ट स्पेशिफिकेशन, लेवुल र माथि उल्लिखित विवरणमा कुनै
परिवर्तन गर्नु परेमा विभागबाट पूर्व अनुमति लिनु पर्नेछ ।

नवीकरण