अनुसूची–११ औषधिको प्रचार वा विज्ञापनको अनुमतिपत्र

अनुसूची–११ औषधिको प्रचार वा विज्ञापनको अनुमतिपत्र

(नियम ७ को उपनियम (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
वन मन्त्रालय
औषधि व्यवस्था विभाग

औषधिको प्रचार वा विज्ञापनको अनुमतिपत्र

औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को अधीनमा रही देहायको
व्यक्तिले देहायको औषधिको प्रचार वा विज्ञापन गर्न पाउने गरी देहायको विवरणहरू खुलाई यो
अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

३. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्तिको :–
(क) नाम र थर ………………
(ख) ठेगाना ………………
(ग) पेशा ………………

४. अनुमतिपत्र दिए बापत बुझिलिएको दस्तुर रु. …………….

५. अनुमतिपत्र कायम रहेको म्याद …………

अनुमतिपत्र बुझिलिने व्यक्तिको सही ………….

मिति ………………….

अनुमतिपत्र दिने अधिकृतकोे :–
सही ………………….
नाम र थर ……………….
दर्जा ………………
मिति ……………….

(यो अनुमतिपत्रको पछाडिको पृष्ठमा लेखिने कुरा)