अनुसूची–१३ क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमतिपत्र

अनुसूची–१३ क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमतिपत्र

(नियम ८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
वन मन्त्रालय
औषधि व्यवस्था विभाग

क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमतिपत्र

औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को अधीनमा रही देहायको व्यक्तिले
देहायको नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न पाउने गरी देहायका विवरणहरू खुलाइ यो
अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

१. क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति दिइएको नयाँ औषधिकोः–

४. क्लिनिकल ट्रायलको विधि …………….

५. क्लिनिकल ट्रायल गर्नु पर्ने ठाउ: ……………

६. क्लिनिकल ट्रायल गर्न पाउने व्यक्तिको :–
(क) नाम, थर र ठेगाना ………….
(ख) पेशा …………..
(ग) योग्यता ………………

७. अनुमतिपत्र कायम रहेको म्याद ………….
अनुमतिपत्र बुझि लिने व्यक्तिको सही ………….
मिति :– ………….

अनुमतिपत्र दिने अधिकृतकोे :–
सही ………………….
नाम र थर ……………….
दर्जा ………………
मिति ………………..

(यो अनुमतिपत्रको पछाडिको पृष्ठमा लेखिने कुरा)
अनुमतिपत्रको नवीकरण