पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५६।११।९
संशोधन
१. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।५।५
२. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।९।३०
३. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।