अनुसूची–२

अनुसूची–२

(नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
कृषि मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट
…………………….. मिति ः–
क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र
……….. अञ्चल ………… जिल्ला ……………. गा.वि.स.र न.पा. वडा नं. ……. का श्री
……….. ले मिति ………. मा ………… (मुलुक) बाट …….. प्रयोजनको लागि पैठारी गर्नु
भएको गाई/भैंसी/रांगो/खसी/चल्ला ….. यस क्वारेन्टाइन चेकपोष्टबाट निरीक्षण गर्दा
तपसिलका प्रमाणहरू दुरुस्त पाइएको र परीक्षण गर्दा रोग संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना
नदेखिएको हुँदा यस स्थान देखि ………………. सम्म मिति ………. भित्रमा पु¥याउने गरी
यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
तपसिल
(१)
(२)
(३)
(४)
क्वारेन्टाइनबाट छाडिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन
सामग्रीको विवरण ः–
नाम तौल र संख्या कैफियत
(१)
(२)
(३)
(४)
क्वारेन्टाइन अधिकृत