अनुसूची–१

अनुसूची–१

(नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
निःसंक्रमण गर्ने विधि
निःसंक्रमण गर्दा निःसंक्रमण गरिने बस्तुको प्रकृति हेरी देहायको कुनै रासायनिक वा भौतिक विधि प्रयोग गर्नु पर्नेछ :
१. चून : पानीमा २० प्रतिशतको घोल ।
२. सोडियम कार्वोनेट : पानीमा ५ देखि ८ प्रतिशतको घोल ।
३. सोडियम हाइड्रोक्लोराइड : पानीमा १ देखि ५ प्रतिशतको घोल । आवश्यक परेमा ५ प्रतिशतको चूनको घोल समेत मिलाएर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
४. फिनोलिक एसिड : पानीमा ३ देखि ५ प्रतिशतको घोल ।
५. फिनोलिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिडको सम्मिश्रण भएको घोल ः एक लिटर पानीमा पचास मिलिलिटर समिश्रणको घोल ।
६. फर्मालिन : ४० प्रतिशतको फर्मालिन झोललाई पानीमा ५ प्रतिशतको घोल ।
७. सोडियम हाइपोक्लोराइड : पानीमा १ देखि ३ प्रतिशतको घोल ।
८. पाराबैजनी किरण (अल्ट्राभायोलेट लाइट) :कम्तीमा लगातार दुई घण्टा प्रयोग ।
९. आगोको ताप : व्लो ल्याम्पको प्रयोग ।
द्रष्टव्यः निःसंक्रमणका उपलव्ध अन्य उत्पादनहरू अवस्था हेरी प्रयोग गर्न सकिनेछ ।