फाराम–४

फाराम–४

(नियम १० को उपनियम (२) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित)
पशुको मासुको लागि सेनेटरी प्रमाणपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
Government Of Nepal

कृषि मञ्त्रालय
Ministry of Agriculture

पशु सेवा विभाग
Department of Livestock Service

पशु क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट
Animal Quaramtine Check Post

पशुको मासुको लागि सेनेटरी प्रमाणपत्र
Sanitary Certificate for Meat of Domestic Animals

निकासी गर्ने मुलुक (Exporting Country) : ……………….

मन्त्रालय (Ministry) : ……………… ………………….

विभाग (Department) : ……………… ………………….

जिल्ला (District) : ……………… ………………….

१. मासुको पहिचान (Identification of the meat) : ……………… ………………….

मासुको हिस्साको किसिम (Type of Portions of meat) : ……………… ………………….

पोकाको किसिम (Type of Package) : ……………… ………………….

पोकाको संख्या (Number of objects or Packages) : ……………… ………………….

खुद तौल (Net weight) : …………………………….

२. मासुको उत्पति

(Origin of the meat) :

स्वीकृति प्राप्त पशु बधशाला वा मासु प्रशोधन गर्ने संस्थाको ठेगाना 

Address/es of approved abattoir or cutting-up establishment/s ………………………….

३. मासुको गन्तव्य स्थान

(Destination of the meat) :

मासु पठाउने ठाउँ (The meat is being sent from) : …………
चलान भएको ठाउँ : (Place
of dispatch)

सम्म (to) : ………

देश र गन्तव्य स्थानको नाम (country and place of destination)

ढुवानी साधनको प्रकृति तथा पहिचान (Nature and identification of means of transport) : ..

निकासीकर्ताको नाम र ठेगाना (Name and address of exporter) : ………………….

पाउनेको नाम र ठेगाना (Name and address of consignee) : ……………………………

४. उपभोग योग्यताको प्रमाण्ीाकरण (Attestation of wholesomeness) :……………………….

तल सहिछाप गर्ने म भेटनरी अधिकृत प्रमाणित गर्दछु कि (The undersigned Official
Veterinarian certifies that) :

माथि उल्लेख गरिएका मासु, मासुको पोकाहरू मानव उपभोगको लागि उपयुक्त देखिन्छ
(The meat, packages of meatreferred to above is considered to be fit for human
consumption) :

मासु प्रशोधन गर्ने स्थानमा मासु काटिएका हो (The meat was cut-up in a cutting-up
establishment) :

निम्न आवश्यकताहरू यो मासुले पूरा गरेको छ (आवश्यक परेमा : The meat satisfies
the following requirements (if applicable)…………..

कार्यालयको छाप (Official stamp) :

जारी गरिएको स्थान (Issued at) ………..
मिति (on) ………

क्वारेन्टाइन अधिकृतको नाम तथा ठेगाना (Name and address of Quarantine Officer)
………………………….

सहिछाप (Signature) ……………

आवश्यक नपर्ने जति केर्नुहोस् (Delete where not applicable)

यी शर्तहरू निकासी र पैठारी गर्ने मुलुकहरू बीच भेटनरी सेवा सम्बन्धी सहमति भए
अनुसार हुनेछ । (These conditions are agreed conditions between the Veterinary Services of
the importing and exporting countries.)