अनुसूची – ४

अनुसूची – ४

(नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सिफारिसपत्रको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
मिति : ……………..
श्री महानिर्देशकज्यू,
पशु सेवा विभाग ।
विषय :– सिफारिसपत्र पाउँ ।
मैले/हामीले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा १७ अनुसार तल उल्लेख गरे बमोजिमको उद्योग स्थापना गर्न लागेको हुँदा सिफारिसपत्र पाउन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।
स्थापना गर्न लागेको उद्योग :
१. जैविक पदार्थ :
२. चल्ला :
३. माछाका भुरा उत्पादन (ह्याचरी) :
४. पशु दाना :
५. मासु प्रशोधन :
नाम :
सही :
ठेगाना :
द्रष्टव्य : सिफारिसपत्रको लागि निवेदनसाथ संलग्न हुनु पर्ने कागजातहरू विभागले तोके अनुसार हुनेछ ।