अनुसूची – ५

अनुसूची – ५

(नियम १२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सिफारिसपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
कृषि मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
विषय :– सिफारिसपत्र ।
मिति :……………..
श्री ……………………
………………………..
तपाईको मिति ……………. को निवेदनमा कारवाही हुँदा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा १७ अनुसार तपाईलाई निम्न बमोजिमको उद्योग स्थापना गर्नको लागि यो सिफारिसपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. ……………………….
२. ………………………
३. ………………………
४. ……………………….
……………..
अधिकृतको दस्तखत