अनुसूची – ६

अनुसूची – ६

(नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सिफारिसपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा
मिति : ……………..
श्री महानिर्देशकज्यू,
पशु सेवा विभाग ।
विषय :– सिफारिसपत्र पाउँ ।
मैले/हामीले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा १८ अनुसार निम्न कुराहरू निकासी/पैठारी गर्न लागेको हुँदा सिफारिसपत्र पाउन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।
निकासी/पैठारी गर्न चाहेको :
१. जैविक पदार्थ :
२. चल्ला :
३. माछाका भुरा :
४. पशु दाना :
निवेदकको
नाम :
सही :
ठेगाना :
द्रष्टव्य : सिफारिसपत्रको लागि निवेदनसाथ संलग्न हुनु पर्ने कागजातहरू विभागले तोके अनुसार हुनेछ ।