अनुसूची – ८

अनुसूची – ८

(नियम १६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा
मिति :……………..

श्री महानिर्देशकज्यू,
पशु सेवा विभाग ।
विषय :– अनुमतिपत्र पाउँ ।
मैले/हामीले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा १९ अनुसार जैविक पदार्थ/चल्ला/माछाका भुरा विक्री, वितरण, मासु प्रशोधन गर्न चाहेको हुँदा अनुमतिपत्र पाउन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।
निवेदकको–
नाम :
सही :
ठेगाना :
द्रष्टव्य : अनुमतिपत्रको लागि निवेदनसाथ संलग्न हुनु पर्ने कागजातहरू विभागले तोके अनुसार हुनेछ ।