अनुसूची – १०

अनुसूची – १०

(नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सूचित गर्नुपर्ने रोगहरूको विवरण
(१) एन्थ्राक्स
(२) एट्रोफ्रिक राइनाइटिस्
(३) एजोकाइज डिजिज्
(४) वोभाइन ब्रुसेल्लोसिस्
(५) वोभाइन ट्युवरक्लोसिस्
(६) वफेलो पक्स
(७) क्याप्राईन एण्ड ओभाईन व्रुसेल्लोसिस्
(८) क्लासिकल स्वाइन फिभर
(९) कन्टाजियस् वोभाईन प्ल्यूरोन्यूमोनिया
(१०) कन्टाजियस् क्याप्राईन प्ल्यूरोन्यूमोनिया
(११) ओभाइन इपिडिडिमाइटिस्
(१२) ओभाइन फुटरट
(१३) पेष्टिस डेस् पेटिटिस रुमिनान्ट्स् (पि.पि.आर.)
(१४) पोर्साइन व्रुसेल्लोसिस्
(१५) रिण्डरपेष्ट
(१६) सिप एण्ड गोट पक्स
(१७) एभिएन इन्फ्लुइन्जा÷फाउल प्लेग
(१८) एभिएन ट्युवरकुलोसिस्
(१९) चिकन भाइरल इन्फेन्सियस् एनिमिया
(२०) डक भाइरल ईन्टेराइटिस (डक प्लेग)
(२१) डक भाइरल हेपाटाइटिस्
(२२) ग्ल्याण्डर्स

(२३) खोरेत (फूट एण्ड माउथ डिजिज)

(२४) रेविज