अनुसूची – ९

अनुसूची – ९

(नियम १६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
कृषि मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

विषय :– अनुमतिपत्र ।

मिति : ……………..
श्री …………………..
………………………

तपाईको मिति ……………. को निवेदनमा कारवाही हुँदा पशु स्वास्थ्य तथापशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा १९ अनुसार तपाईलाई निम्न बमोजिमको  विक्री/वितरण/मासु प्रशोधन गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. ……………………….
२. ………………………
३. ………………………
………….
अधिकृतको दस्तखत