अनुसूची – ११

अनुसूची – ११

अनुसू ची – – ११
(नियम २१ सँग सम्बन्धित)
जैविक पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण वा पैठारी गर्न निवेदन दिँदा उपलव्ध
गराउनु पर्ने विवरण
(१) उत्पादन गर्नेको नाम र ठेगाना(Name and address of the producer)

(२) जैविक पदार्थको व्यापारिक तथा जेनेरिक नाम (Trade and generic name of thebiologicals)
(३) जैविक पदार्थको भौतिक तथा रसायनिक बनावट तथा जैविक गुण र प्रभाव गर्ने
तरीका (Physical, chemical and biological properties and mechanism of action of the biologicals)
(४) जैविक पदार्थको प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक वा रोग पहिचानको गुणात्मक विवरण
(Description of the prophylactic, curative or diagnostic properties of the biologicals)
(५) जैविक पदार्थमा हानीकारक असर नभएको रोग प्रतिकारात्मक, असर तथा अन्य
नकारात्मक असर बारे तथ्याङ्क(Data on harmlessness effect, immunogenic effect and side effects of biologicals)

(६) गुणात्मक र संख्यात्मक नियन्त्रण गरिने तरीकाको विवरण (Description of methods of qualitative and quantitative control [efficacy, quality and safety])
(७) जैविक पदार्थको रोग प्रतिकारात्मक गर्न वा प्रभावकारी रोग विश्लेषण गर्न सक्ने
क्षमता बारे अन्य समान उत्पादनसंग तुलनात्मक विवरण (केही भए)[Comparative assessment of the biologicals on immunological or diagnostic effectiveness in comparison with other similar preparations (if any)]

(८) अन्य जैविक पदार्थ वा भेटनरी औषधिहरूसँग एकैसाथ प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने
बारे विवरण ९क्ष्लमष्अबतष्यलक, (Indications, contra-indications, and compatibility with other biologicals and
veterinary drugs)
(९) जैविक पदार्थ उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय र प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू
(Precautions that must be observed during the production, transportaion, storage and use of the biologicals)
(१०) जैविक पदार्थको बनावट, प्रयोग विधि, मात्रा, सञ्चय र प्याकिङ्ग सम्बन्धी निर्देशनहरू
(Instructions concerning the use of the biological preparation, ways of application, dosage, storage and packing)
कतयचबनभ बलम उबअपष्लन०
(११) विक्री गरिने प्याकेजमा उल्लेख हुुने कुराहरू(Label on the trade packing)
(१२) अन्य आवश्यक कुरा (कुनै भए) ृ[Other information (if any)]