भाग १० ग – अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग

भाग १० ग – अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग

६७. अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगः (१) अख्तियारको दुरुपयोग हटाउन एक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ( यस भागमा यसपछि आयोग भनिएको ) रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यकभएमा श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्से जति संख्यामा अन्य आयुक्त रहनेछन् ।

(२) प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको नियुक्ति श्री ५ बाट चहिबक्सेमा राजसभासंग परमर्श लिई गरिबक्सनेछ ।

(३) प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तथा आयोगकोकाम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य रअधिकारमध्ये सबै वा केही कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(५) प्रत्येक वर्ष आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउनेछ ।

६७घ. मुद्दा हेर्ने व्यवस्थाः (१) अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा आयोग, प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तद्वारा वाआयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी सेवामा रहेको पदाधिकारीद्वारा हेरी कारवाई किनारा हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर प्रधान न्यायाधीशको परामर्शमा श्री ५ बाट गठनगरिबक्सेको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम मुद्दा र उपधारा (२) बमोजिम पुनरावेदन हेर्दाको कार्यविधि श्री ५बाट बनाइबक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

६७ङ. बचाउः यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा६७ग. र ६७घ. अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।