खाद्य नियमावली, २०२७

खाद्य नियमावली, २०२७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२७।५।१५
संशोधन
१. खाद्य (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३० २०३०।२।२९
२. खाद्य (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०३२ २०३२।६।६
३. खाद्य (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०४८ २०४८।३।१७
४. खाद्य (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५४ २०५४।१२।१०
५. खाद्य (पा“चौ संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।६।१४
खाद्य ऐन, २०२३ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरु बनाएकोछ