परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “खाद्य नियमावली, २०२७” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि
प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क)“ऐन” भन्नाले खाद्य ऐन, २०२३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “लेबल” भन्नाले बिक्रीको लागि राखिएको वा परिवहन भैरहेको कुनै पदार्थ
रहेको भाडामा र÷वा आवरणमा लेखिएको, छापिएको वा अड्ढित भएको
विवरण वा संकेत सम्झनु पर्छ ।

(ग) “खाद्य निरीक्षक” भन्नाले खाद्य पदार्थ जा“च गर्न यस नियमावली बमोजिम
नियुक्ति गरिएको वा अधिकार प्रदान गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “स्थानीय जिल्ला अधिकारी” भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “विभाग” भन्नाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सम्झनु पर्छ ।
(च) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।