परिच्छेद–२ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

परिच्छेद–२ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

३. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यविधि ः (१) खाद्य प्रविधि तथा गुण
नियन्त्रण विभागले देहाय बमोजिमको काम गर्नेछ ः–

(क) ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले
जाँचको लागि पठाएको खाद्य पदार्थको नमूनाको विश्लेषण गरी
विश्लेषण प्रतिवेदन निजलाई पठाउने,
(ख)खाद्य स्तर निर्धारण समितिलाई कुनै खाद्य पदार्थ स्तर निर्धारण गर्नको
लागि सहायतार्थ अनुसन्धान र अन्वेषण गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने,
(ग)खाद्य पदार्थ जाँच गर्ने  निरिक्षण गर्ने, परिक्षण गर्ने, तथा विश्लेषण गर्ने
सम्बन्धमा खाद्य निरीक्षकहरुको तालीमको प्रबन्ध मिलाउने र तालीममा
सफल हुनेहरुलाई प्रमाणपत्र दिने ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिए बमोजिमको प्रतिवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य खाद्य प्रविधि
तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रमुखको हुनेछ ।

४. सार्वजनिक विश्लेषक, निजको योग्यता, काम र कर्तव्य ः (१) नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको योग्यता पुगेको र खाद्य विश्लेषण
परीक्षणको सुविधा प्राप्त सरकारी वा गैरसरकारी प्रयोगशालामा काम गरिरहेको
कुनै कर्मचारीलाई यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक विश्लेषक तोक्न
सक्नेछ ।
(क)केमेष्ट्री वा फूड साइन्स वा वायलोजिकल साइन्समा एम.एस्सी. वा
खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलोजी) विषयमा स्नातक परीक्षा पास गरी
खाद्य अनुसन्धान वा विश्लेषण कार्यमा दुई वर्षको अनुभव प्राप्त भएको,
वा
(ख)केमेष्ट्री विषय लिई वि.एस्सी. परीक्षा पास गरी खाद्य अनुसन्धान वा
विश्लेषण कार्यमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।

(२) सार्वजनिक विश्लेषकले/खाद्य निरीक्षकको अनुरोधमा खाद्य पदार्थको
नमूनाको जा“च गरी त्यसको विश्लेषण प्रतिवेदन निजलाई पठाइनेछ ।